Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000007918.

Zakład posiada osobowość prawną, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS  0000189410

Organem tworzącym Zakład jest Gmina w Kowali.

Siedziba zakładu  znajduje się w Kowali-Stępocinie przy ul. Marii Walewskiej 5

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie, oznaczony kodem rejestrowym stanowiącym część VI systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych: 3-Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Przedmiotem działalności jest realizacja świadczeń zdrowotnych dla dorosłych i dzieci z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W SP ZOZ w Kowali-Stępocinie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

  1. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  2. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
  3. Gabinet Położnej środowiskowo-Rodzinnej,
  4. Gabinet Medycyny Szkolnej,
  5. Gabinet Zabiegowy,
  6. Punkt Sczepień,
  7. Punkt Pobrań Materiałów do badań,
  8. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
  9. Poradnia Promocji Zdrowia,
  10. Poradnia Stomatologiczna.

Zakład jest bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych , przyjazny dla pacjentów i pracowników.

Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie jest lek. med. Rafał Wojciechowski