Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych(…);
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych(…);
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),zakład  pobiera opłatęw wysokości określonej w obowiązujących przepisach*. 

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Podstawa wyliczenia1 strona wyciągu albo odpisu1 strona kopii albo wydrukuDokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,002 przeciętnego wynagrodzenia0,00007 przeciętnego wynagrodzenia0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
15,00 zł0,50 zł3,00 zł

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy
w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2019.1127 j.t. ze zm.